summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-02-14build: v17.0.10b1186.1Zhanibek Adilbekov
2024-01-17build: v17.0.9b1166.2Zhanibek Adilbekov
2023-11-09build: v17.0.9b1103.6-1Zhanibek Adilbekov
2023-09-28build: v17.0.8.1b1063.1Zhanibek Adilbekov
2023-06-09build: v17.0.7b979.4Zhanibek Adilbekov
2023-05-18build: v17.0.7b829.14-1Zhanibek Adilbekov
2023-03-06build: v17.0.6b829.5-1Zhanibek Adilbekov
2023-02-07build: version 17.0.6b802.1Zhanibek Adilbekov
2022-11-16build: version 17.0.5b653.14Zhanibek Adilbekov
2022-10-18build: version 17.0.4.1b653.1Zhanibek Adilbekov
2022-10-12build: version 17.0.4.1b646.8Zhanibek Adilbekov
2022-10-09build: version 17.0.4.1b629.2Zhanibek Adilbekov
2022-08-15build: update to 11.0.15b2043.56Zhanibek Adilbekov
2022-03-30build: v11.0.14_1b2043.25Zhanibek Adilbekov
2022-03-16build: v11.0.14_1b2043.14Zhanibek Adilbekov
2022-02-22build: v11.0.14_1b1751.46Zhanibek Adilbekov
2022-02-16build: v11.0.14b1993.2Zhanibek Adilbekov
2022-01-18build: v11.0.13b1890.3Zhanibek Adilbekov
2022-01-13build: v11.0.13b1751.24Zhanibek Adilbekov
2021-12-20build: v11.0.13b1751.21Zhanibek Adilbekov
2021-11-05build: v11.0.13b1751.16Zhanibek Adilbekov
2021-10-22build: v11.0.12b1751.11Zhanibek Adilbekov
2021-10-06build: v11.0.12b1715.4Zhanibek Adilbekov
2021-09-25Revert "build: v17b87.7"Zhanibek Adilbekov
2021-09-25build: v17b87.7Zhanibek Adilbekov
2021-09-21build: v11.0.12b1665.1Zhanibek Adilbekov
2021-09-15build: v11.0.12b1649.1Zhanibek Adilbekov
2021-09-07build: v11.0.12b1504.28Zhanibek Adilbekov
2021-08-10build: new version 11.0.11b1504.16Zhanibek Adilbekov
2021-07-25build: 11.0.11b1504.13Zhanibek Adilbekov
2021-07-13build: 11.0.11b1504.12Zhanibek Adilbekov
2021-07-08build: 11.0.11b1504.8-1Zhanibek Adilbekov
2021-04-21🔖 11.0.10b1428.2-1Zhanibek Adilbekov
2021-02-12🔖 11.0.10b1304.4Zhanibek Adilbekov
2021-01-25🔖 bump versionZhanibek Adilbekov
2021-01-13build: bump versionZhanibek Adilbekov
2021-01-04build: bump versionZhanibek Adilbekov
2020-12-08feat: updateZhanibek Adilbekov
2020-12-08feat: added Android Studio env var instructionZhanibek Adilbekov
2020-11-09feat: added instructions to add envvarsZhanibek Adilbekov
2020-11-09build: renamed from jetbrains-jreZhanibek Adilbekov