summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2016-02-25Update versionIlya Lipnitskiy
2016-02-15Update .SRCINFOIlya Lipnitskiy
2016-02-15Update to v2.0.0Ilya Lipnitskiy
2015-10-25Add some make depsIlya Lipnitskiy
2015-10-25Initial commitIlya Lipnitskiy