summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-10-23version bump 5.20.2Michael Schubert
2023-08-16version bump 5.20.1Michael Schubert
2023-04-06version bump 5.20.0mschubert
2022-09-20version bump 5.19.7mschubert
2022-08-09version bump 5.19.6mschubert
2022-05-29remove external cmake scriptsmschubert
2022-05-25version bump 5.19.5mschubert
2022-01-12version bump (+py3.10 compat)mschubert
2020-12-12version bump 5.19.0mschubert
2019-05-25fix lib dirmschubert
2019-05-25version bump 5.18.0mschubert
2018-11-30use CMake for config; version bump 5.17.0mschubert
2017-06-03add packages; version bump 5.15.0mschubert
2016-06-07version bump 5.13.0mschubert
2015-11-25version bump 5.12.0mschubert
2015-06-12Initial importmschubert