summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
22 hours0.2.24myyc
5 days0.2.23myyc
2024-05-030.2.22myyc
2024-04-190.2.20myyc
2024-04-140.2.19 .SRCINFOSoleSoul
2024-04-140.2.19SoleSoul
2024-03-280.2.18myyc
2024-03-280.2.17-2myyc
2024-03-28adding debug flag to prevent appimage truncationmyyc
2024-03-260.2.17myyc
2024-02-210.2.15myyc
2024-02-21depending on clblast + adding symlinksmyyc
2024-02-140.2.14myyc
2024-01-310.2.12myyc
2024-01-230.2.10.beta.v6myyc
2023-12-210.2.10myyc
2023-12-190.2.9 beta v2myyc
2023-12-14depend on fuse2myyc
2023-11-22initial commit: 0.2.8.beta.v1myyc