summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
6 daysupdpkgAnatol Pomozov
2019-07-23updpkgAnatol Pomozov
2019-07-15updpkgAnatol Pomozov
2019-04-06updpkgAnatol Pomozov
2019-01-07updpkgAnatol Pomozov
2019-01-04updpkgAnatol Pomozov
2018-11-15updpkgAnatol Pomozov
2018-09-17updpkgAnatol Pomozov
2018-08-27updpkgAnatol Pomozov
2018-07-06updpkgAnatol Pomozov
2018-06-06Git repo removed one commitAnatol Pomozov
2018-06-06Port build system to ninjaAnatol Pomozov
2018-04-23updpkgAnatol Pomozov
2018-02-02updpkgAnatol Pomozov
2017-07-06Use version closer to upstreamAnatol Pomozov
2016-05-31updpkgAnatol Pomozov
2015-06-17Initial importAnatol Pomozov