summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-09-212022.10.3-6: Remove `replaces` directiveMingi Sung
2023-09-192022.10.3-5: Disable udisks2 mount optionsMingi Sung
2023-09-192022.10.3-4: Mount option 'prealloc' is not allowed in newer udisks2Mingi Sung
2023-06-112022.10.3-3: Provide ntfs-3gMingi Sung
2023-06-092022.10.3-2: Provide ntfsprogs onlyMingi Sung
2023-05-19Use b2sumsMingi Sung
2022-12-26Update to 2022.10.3Mingi Sung
2022-08-172022.5.17-6Mingi Sung
2022-07-262022.5.17-5Mingi Sung
2022-07-192022.5.17-4Sung Mingi
2022-07-112022.5.17-3Sung Mingi
2022-07-11Add contributors of the original ntfs-3g package backSung Mingi
2022-07-102022.5.17-2Sung Mingi
2022-07-10bump to 2022.5.17-1tinywrkb
2022-02-08applied patch from tinywrkbDanila.Gornushko
2021-12-19fixokhsunrog
2021-12-19added udev ruleokhsunrog
2021-12-19added udev ruleokhsunrog
2021-11-23now provides ntfs-3gokhsunrog
2021-11-22removed redundant dependencyokhsunrog
2021-11-15mount fixed 2okhsunrog
2021-11-15mounnt fixedokhsunrog
2021-11-15Reduced sizeokhsunrog
2021-11-15Init commitokhsunrog