summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-03-011.5Fyodor Doletov
2022-02-251.4Fyodor Doletov
2021-09-05update checksumsFyodor Doletov
2021-08-241.3Fyodor Doletov
2020-08-29update to 1.2.2Fyodor Doletov
2020-08-14Update to 1.2.1Fyodor Doletov
2020-08-14Update to 1.2Fyodor Doletov
2020-08-08update to 1.2Fyodor Doletov
2020-08-03add cmakeFyodor Doletov
2020-07-23update to 1.1Fyodor Doletov
2019-10-14Deps updatedSenderman
2019-08-05InitSenderman