summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-02-05updpkgAnatol Pomozov
2016-06-02updpkgAnatol Pomozov
2015-11-06updpkgAnatol Pomozov
2015-10-05Add missing dependenciesAnatol Pomozov
2015-10-04omim-git: initial packageAnatol Pomozov