summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-08-25Version updateMatthias Fulz
2021-06-28fixed pluginsdirMatthias Fulz
2021-06-23UpdatedMatthias Fulz
2021-04-24Added rsync dependencyMatthias Fulz
2021-02-16fixed gvm-libs renamingMatthias Fulz
2021-02-16openvas-scanner 20.8.1Matthias Fulz