summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-01-26V9.3.0Zeph
2020-01-18V9.3.0rcZeph
2019-12-31V9.2.2Zeph
2019-12-18V9.2.1Zeph
2019-12-09V9.2.0Zeph
2019-11-18V9.1.1Zeph
2019-11-06V9.1.0Zeph
2019-10-26V9.0.2Didier Richard
2019-10-17V9.0.1Zeph
2019-10-12V9.0.0Zeph
2019-09-12Fix Vala 0.46Zeph
2019-08-27V8.0.4Zeph
2019-07-09V8.0.3Zeph
2019-07-01V8.0.1Zeph
2019-06-21V8 betaZeph
2019-05-14Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/pamac-tray-appindicatorDidier Richard
2019-05-14V7.4.0Didier Richard
2019-03-17V7.3.5Zeph
2019-01-26Fix Build vala 0.42.5Zeph
2019-01-02Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/pamac-tray-appindicatorDidier Richard
2019-01-02v7.3.4Didier Richard
2018-11-19V7.3.0Zeph
2018-11-04V7.2.2Zeph
2018-10-24V7.2.0Zeph
2018-09-27V7.1.1-2Zeph
2018-09-26V7.1.1Zeph
2018-09-23V7.1.0Zeph
2018-09-03V7.0.1Zeph
2018-09-01V7.0.0Zeph
2018-08-30V6.9.0Zeph
2018-06-02V6.4Zeph
2018-05-22v6.3.2Zeph
2018-05-07V6.3.1Zeph
2018-04-03V6.2.7Zeph
2018-03-26sha256sumsZeph
2018-03-26V6.2.6Zeph
2018-03-22V6.2.5Zeph
2018-01-27V6.2.3Zeph
2017-11-13V6.2.2Zeph
2017-10-30Change archZeph
2017-10-30v6.2.1Zeph
2017-10-26V6.2.0Zeph
2017-10-16V6.1.1Zeph
2017-10-09V6.0.3Zeph
2017-09-24V6.0.2Zeph
2017-09-08V5.1.1Zeph
2017-08-11V5.0.0Zeph
2017-06-07V4.3.7Zeph
2017-06-02V4.3.6Zeph
2017-05-15V4.3.5Zeph