summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2017-08-06increment pkgrel; replace alacryd w/ install-distAndy Weidenbaum
2017-02-20increment pkgrel to 6; clean up references to $srcdirAndy Weidenbaum
2016-05-13rm /usr/share/perl6/vendor/versionAndy Weidenbaum
2016-03-05do not del short p6 dirAndy Weidenbaum
2016-02-27fix precomp grepAndy Weidenbaum
2016-02-23simplify precomp grep, credit spider-marioAndy Weidenbaum
2016-01-04s/rakudo/perl6Andy Weidenbaum
2016-01-03export RAKUDO_LOG_PRECOMP=1Andy Weidenbaum
2015-12-31use alacryd pkgingAndy Weidenbaum
2015-12-26increment pkgrel to 4; clean up precomp dirAndy Weidenbaum
2015-11-19increment pkgrel; PERL6LIB=libAndy Weidenbaum
2015-11-17increment pkgrel; groups+=perl6Andy Weidenbaum
2015-11-17Initial importAndy Weidenbaum