summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-05-11py3.12 relbumpMichael Schubert
2021-12-20relbump for py3.10 compatmschubert
2021-11-02fix double sourcemschubert
2021-11-02relbump: dep python-pytoolsmschubert
2021-09-21add missing dependencymschubert
2020-06-23fix pkgbasemschubert
2020-06-23inital commitmschubert