summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-23v0.9.5oysstu
2018-09-16Update to v0.9.4oysstu
2018-08-06Add patch for renamed regex import in Python 3.7oysstu
2018-07-14v0.9.2oysstu