summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-11-02refactor pkgdescYurii Kolesnykov
2022-09-15sync with community/qbittorrentYurii Kolesnykov
2022-04-27fix pkgverYurii Kolesnykov
2022-03-18fix pkgverYurii Kolesnykov
2022-02-25enable noxYurii Kolesnykov
2022-02-12sync with community/qbittorrentYurii Kolesnykov
2018-12-24upgpkg: qbittorrent-git 4.1.5.r568.gfb6bb932d-1Eli Schwartz
2017-09-24upgpkg: qbittorrent-git 3.3.16.r1634.gde6ca29dc-1Eli Schwartz
2017-07-20Mass cleanupEli Schwartz
2017-07-20upgpkg: qbittorrent-git 3.3.14.r1495.g802cd89ec-1Eli Schwartz
2017-07-16upgpkg: qbittorrent-git 3.3.13.r1488.gc964f0c49-1Eli Schwartz
2017-07-10upgpkg: qbittorrent-git 3.3.13.r1465.g3d970399d-1Eli Schwartz
2017-06-09upgpkg: qbittorrent-git 3.3.13.r1414.g66aeafdc6-2Eli Schwartz
2017-05-29upgpkg: qbittorrent-git 3.3.12.r1382.gff8020853-1Eli Schwartz
2017-04-30upgpkg: qbittorrent-git 3.3.12.r1215.g67f44e03a-1Eli Schwartz
2017-03-12upgpkg: qbittorrent-git 3.3.11.r1051.g9eb01fbe4-1Eli Schwartz
2017-01-12upgpkg: qbittorrent-git 3.3.10.r801.g33ada71e4-2Eli Schwartz
2016-12-20upgpkg: qbittorrent-git 3.3.10.r773.g7adb1d7f8-1Eli Schwartz
2016-12-02upgpkg: qbittorrent-git 3.3.7.r739.gf7194ee-1Eli Schwartz
2016-10-30upgpkg: qbittorrent-git 3.3.7.r663.ga42b4ef-2Eli Schwartz
2016-09-10upgpkg: qbittorrent-git 3.3.5.r642.g943cc86-2Eli Schwartz
2016-06-24upgpkg: qbittorrent-git 3.3.5.r602.gdbd079d-2Eli Schwartz
2016-05-25upgpkg: qbittorrent-git 3.3.4.r553.gc2abbed-1Eli Schwartz
2016-05-17upgpkg: qbittorrent-git 3.3.4.r529.g673b86c-1Eli Schwartz
2016-05-02upgpkg: qbittorrent-git 3.3.4.r490.gef6e848-2Eli Schwartz
2016-05-02upgpkg: qbittorrent-git 3.3.4.r490.gef6e848-1Eli Schwartz
2016-01-12upgpkg: qbittorrent-git 3.3.1.r141.049e622-1Eli Schwartz
2016-01-04[upd] Use qt5Carsten Teibes
2015-12-10upgpkg: qbittorrent-git 3.2.5.r0.gc0ccf28-1Eli Schwartz
2015-10-21upgpkg: qbittorrent-git 3.2.4.r2.g522ff3b-2Eli Schwartz
2015-08-09[upd] Switch branch, fix pkgverCarsten Teibes
2015-05-31[fix] correct description, better pkgverCarsten Teibes
2015-05-28[add] qbittorrent-gitCarsten Teibes