summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-10-17v2.7.5Vasili Novikov
2020-10-07v2.7.4Vasili Novikov
2020-09-29v2.7.3Vasili Novikov
2020-09-29v2.7.2Vasili Novikov
2020-09-15Update to use new scalafmt-s CIVasili Novikov
2020-07-21v2.6.3Vasili Novikov
2020-07-06v2.6.2Vasili Novikov
2020-06-24v2.6.1Vasili Novikov
2020-06-17version 2.6.0Vasili Novikov
2020-05-11release v2.5.2Vasili Novikov
2020-05-04release v2.5.1Vasili Novikov
2020-04-30release v2.5.0Vasili Novikov
2020-02-24bump pkgrelVasili Novikov
2020-02-24adapt to changed scalafmtVasili Novikov
2020-02-24remove java-runtime from dependenciesVasili Novikov
2020-02-23bump versionVasili Novikov
2019-12-10initial commit, v2.3.2Vasili Novikov