summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-08-24Version 0.6Roboron3042
2021-12-22v0.6.RC2Roboron3042
2021-09-12fix pathRoboron3042
2021-09-12fix pathRoboron3042
2020-10-14version 0.6 RC1Roboron3042
2020-08-28fix PKGBUILDRoboron3042
2020-06-21fix typoRoboron3042
2020-06-19Updated to version 0.5Roboron3042
2016-10-22ModifiedDeri Herdianto
2016-10-22First commitDeri Herdianto