summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-24Move symbol into gitSteffen Weber
2019-05-24Fix broken linksSteffen Weber
2016-12-29readded librsvg as makedepSteffen Weber
2016-05-17tango.freedesktop.org is back. No pkgrel bumpSteffen Weber
2016-05-13Update to 0.8.0-10Steffen Weber
2015-06-10Initial importSteffen Weber