summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-10-31bump 3.1.0Allen Zhong
2023-09-03bump v3.0.0Allen Zhong
2023-06-09upgpkg: tengine 2.4.1-1Allen Zhong
2023-02-08update tarballAllen Zhong
2023-02-07upgpkg: tengine 2.4.0-1Allen Zhong
2022-10-24upgpkg: tengine 2.3.4-1Allen Zhong
2021-03-29upgpkg: tengine 2.3.3-2Allen Zhong
2021-03-25upgpkg: tengine 2.3.3-1Allen Zhong
2019-08-27upgpkg: tengine 2.3.2-1Allen Zhong
2019-08-15upgpkg: tengine 2.3.1-2Allen Zhong
2019-06-20upgpkg: tengine 2.3.1-1Allen Zhong
2019-03-29server token fix is merged, use final patchAllen Zhong
2019-03-28update patch checksumAllen Zhong
2019-03-26fix server version string in response headersAllen Zhong
2019-03-26upgpkg: tengine 2.3.0-1Allen Zhong
2018-11-21upgpkg: tengine 2.2.3-1Allen Zhong
2018-01-30upgpkg: tengine 2.2.2-2Allen Zhong
2018-01-28Merge branch 'master' of ssh://aur.archlinux.org/tengineAllen Zhong
2018-01-28upgpkg: tengine 2.2.2-1Allen Zhong
2017-10-20upgpkg: tengine 2.2.1-2河鼓
2017-09-28updpkg: tengine 2.2.1-1Allen Zhong
2017-07-15upgpkg: tengine 2.2.0-3Allen Zhong
2017-05-01upgpkg: tengine 2.2.0-2Allen Zhong
2016-12-05upgpkg: tengine 2.2.0-1Allen Zhong
2016-01-02upgpkg: tengine 2.1.2-1Allen Zhong
2015-08-26upgpkg: tengine 2.1.1-1Allen Zhong
2015-06-08migrate from aur3: tengine 2.1.0-4Allen Zhong