summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-05-13fix: allow updating cargo cache for prepare steprolv
2024-04-30Update package, new maintainerrolv
2023-07-13upgpkg: wpaperd-git r107.c98293b-1Firegem
2022-11-26run shfmt on all PKGBUILDsFiregem
2022-05-17upgpkg: wpaperd-git r71.3b2d04a-1Firegem
2022-02-04initFiregem