summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-04-25update 230425 bugfixma0shu
2022-11-20update 221120 support reportma0shu
2022-09-12update 220912 python 3.7 supportma0shu
2022-09-02update 220902 Add Tips Niangma0shu
2022-08-31update 220831 bugfixma0shu
2022-08-20update 220820 POonlyma0shu
2022-08-16update PKGBUILDma0shu
2022-08-12update 1.0.5ma0shu
2022-08-11update 1.0.4ma0shu
2022-08-10updatema0shu
2022-08-06Luweiniangma0shu
2022-08-04add depends version requirementma0shu
2022-08-04add depends version requirementma0shu
2022-08-04add dependsma0shu
2022-08-04change github proxyma0shu
2022-08-04add more tips3ma0shu
2022-08-04add more tipsma0shu
2022-08-04add tipsma0shu
2022-08-04set opt dependencema0shu
2022-08-04first commitma0shu