summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-12-31update to 1.20.10-3Platon Ryzhikov
2020-09-02update to 1.20.9-2Platon Ryzhikov
2020-08-26update to 1.20.9-1Platon Ryzhikov
2020-08-02update to 1.20.8-3Platon Ryzhikov
2020-04-01update to 1.20.8-1Platon Ryzhikov
2020-01-19update to 1.20.7-1Platon Ryzhikov
2020-01-07update to 1.20.6-3Platon Ryzhikov
2019-12-24update to 1.20.6-2Platon Ryzhikov
2019-12-05update to 1.20.6-1Platon Ryzhikov
2019-10-30Update to 1.20.5-4Platon Ryzhikov
2019-07-09Update to 1.20.5-2Platon Ryzhikov
2019-06-02Update to 1.20.5Platon Ryzhikov
2019-03-03Update to 1.20.4Platon Ryzhikov
2018-12-23Add xorg-server for systems without udevPlaton Ryzhikov