summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-04-13upgpkg: zeromq-git 4.3.4.r305.g5a5f90e0-1Chocobo1
2020-09-17upgpkg: zeromq-git 4.3.3.r7.g1495ccad-1Chocobo1
2020-09-17upgpkg: zeromq-git 4.3.3.r6.g86bf83bc-1Chocobo1
2017-12-19use git --no-show-signature in pkgver()Andy Weidenbaum
2016-05-28update pkgver to 20160528, tweetnaclAndy Weidenbaum
2016-05-05update pkgver to 20160505Andy Weidenbaum
2016-04-02update pkgver to 20160331Andy Weidenbaum
2015-12-23fix deps for dynamically linked libsAndy Weidenbaum
2015-12-21update pkgver to 20151221Andy Weidenbaum
2015-12-11update pkgver to 20151211Andy Weidenbaum
2015-07-08update .SRCINFOAndy Weidenbaum
2015-07-08update pkgver to 20150708Andy Weidenbaum
2015-06-09Initial importAndy Weidenbaum