summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-11-28pkgrel 2Fyodor Doletov
2021-10-171.0Fyodor Doletov