summarylogtreecommitdiffstats
path: root/systemd.install
AgeCommit message (Expand)Author
2019-09-12243.r25.g7d79cc96eaYurii Kolesnykov
2017-08-08mesonYurii Kolesnykov
2017-02-07port fix from stable packageYurii Kolesnykov
2017-01-23port arch changesYurii Kolesnykov