summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 5b55b22ec47124a30965d9a8bcd4c600a8d99b29 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
# Maintainer: Maxim Baz <$pkgname at maximbaz dot com>

_id=pjmbgaakjkbhpopmakjoedenlfdmcdgm
_name=browserpass-extension
pkgname=browserpass-chrome
pkgver=3.1.1
pkgrel=1
pkgdesc="Chrome extension for Browserpass, browser extension for zx2c4's pass (password manager)"
arch=('any')
url="https://github.com/browserpass/${_name}"
license=('ISC')
depends=('browserpass')
source=("${pkgname}-${pkgver}.crx::${url}/releases/download/${pkgver}/browserpass-github-${pkgver}.crx"
    "${pkgname}-${pkgver}.crx.asc::${url}/releases/download/${pkgver}/browserpass-github-${pkgver}.crx.asc"
    "https://raw.githubusercontent.com/browserpass/browserpass-extension/master/LICENSE")
noextract=("${pkgname}-${pkgver}.crx")
sha256sums=('e59f775843a5cda7f6419f097340164b223091c4a84d681479cb3438fa4f285f'
      'SKIP'
      'f9fc49e2b3977f857bf3cbfbeb193bab8b2e17545978c162409d5270e6e0405a')
validpgpkeys=('EB4F9E5A60D32232BB52150C12C87A28FEAC6B20')

prepare() {
  # Create extension json
  cat << EOF > "${_id}".json
{
  "external_crx": "/usr/lib/${pkgname}/${pkgname}-${pkgver}.crx",
  "external_version": "${pkgver}"
}
EOF
}

package() {
  install -Dm644 -t "${pkgdir}/opt/google/chrome/extensions/" "${_id}.json"
  install -Dm644 -t "${pkgdir}/usr/lib/${pkgname}/" "${pkgname}-${pkgver}.crx"

  # Install host json from browserpass package
  install -dm755 "${pkgdir}/etc/opt/chrome/native-messaging-hosts/"
  ln -sf "/usr/lib/browserpass/hosts/chromium/com.github.browserpass.native.json" "${pkgdir}/etc/opt/chrome/native-messaging-hosts/"

  install -Dm644 -t "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}/" LICENSE
}

# vim:set ts=4 sw=4 et: