summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 708b0ae7a5c7c1ba123acdaa3068f7ca23f8dac6 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
# Maintainer : pianoslum <pianoslum@mailbox.org>

pkgname=elster
pkgver=20.2.0
pkgrel=1
pkgdesc='Elektronische Steuererklärung - Ein Projekt der deutschen Steuerverwaltungen aller Länder und des Bundes zur Abwicklung der Steuererklärungen und Steueranmeldungen über das Internet (The official German software for electronic tax declaration)'
arch=('any')
url='https://www.elster.de/'
license=('proprietary')
depends=('wine' 'lib32-libldap')
provides=(elster)
options=(!strip)
source=(
  "https://download.elster.de/aktuell/ElsterFormularPrivat.msi"
  "elster"
  )

md5sums=(
  "09a03640984253092eb06ac062d3e701"
  "1cad66434bf3a305e6d5700c61359ca1"
  )

build() {
  install -m755 -d "$srcdir"/tmp/elster/
  export WINEPREFIX="$srcdir"/tmp/elster/
  export WINEARCH="win32"
  # don't add shortcuts to desktop and don't install mono or gecko to the new wine bottle
  export WINEDLLOVERRIDES="winemenubuilder.exe=d;mscoree=d;mshtml=d"
  # don't show debug messages when running wine
  export WINEDEBUG="-all"
  wine msiexec /i "$srcdir"/ElsterFormularPrivat.msi /quiet
}

package() {
  install -d "$pkgdir"/opt/elster/
  cp -r "$srcdir"/tmp/elster/drive_c/Program\ Files/ElsterFormular/ "$pkgdir"/opt/elster
  find "$pkgdir"/opt/elster/ -type f -exec chmod 644 "{}" \;

  install -d "$pkgdir"/usr/bin/
  install -m755 elster "$pkgdir"/usr/bin/
}