summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-01-02update to python3, as per upstreamVasili Novikov
2016-04-13add .gitignoreVasya Novikov
2016-04-13update versionVasya Novikov
2016-04-05update pkgrelVasya Novikov
2016-04-05readability fixVasya Novikov
2016-04-05add checksum for "bambam.desktop" resource fileVasya Novikov
2016-04-05initial commit for the git version of bambamVasya Novikov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/bambam-git.git/