summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2016-04-13add .gitignoreVasya Novikov
2016-04-13update versionVasya Novikov
2016-04-05update pkgrelVasya Novikov
2016-04-05readability fixVasya Novikov
2016-04-05add checksum for "bambam.desktop" resource fileVasya Novikov
2016-04-05initial commit for the git version of bambamVasya Novikov