summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
9 daysAdd qt5-svg dependencyDmitriy Morozov
11 daysUpdate to 7.2.20Dmitriy Morozov
2020-06-14Update to 7.2.19Dmitriy Morozov
2020-05-20Update to 7.2.18Dmitriy Morozov
2020-05-09Update to 7.2.17Dmitriy Morozov
2020-05-02Add gsl dependencyDmitriy Morozov
2020-05-01Update to 7.2.16Dmitriy Morozov
2020-04-26Update to 7.2.15Dmitriy Morozov
2020-04-20Update to 7.2.14Dmitriy Morozov
2019-11-29Update dependencies: -python2 + hicolor-icon-themeDmitriy Morozov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/ipe.git/