summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
4 daysBump to 5.12.10-1Piotr Gorski
7 daysSmoothingPiotr Gorski
8 daysAdd cpu-patches-v3-sepPiotr Gorski
8 daysBump to 5.12.9-1Piotr Gorski
2021-05-28Bump to 5.12.8-1Piotr Gorski
2021-05-28Sync with ArchPiotr Gorski
2021-05-26Bump to 5.12.7-1Piotr Gorski
2021-05-24Sync with ArchPiotr Gorski
2021-05-22Bump to 5.12.6-1Piotr Gorski
2021-05-19Sync with ArchPiotr Gorski
2021-05-19Bump to 5.12.5-1Piotr Gorski
2021-05-17Sync with ArchPiotr Gorski
2021-05-14Bump to 5.12.4-1Piotr Gorski
2021-05-14Add arch-patches-v2-sepPiotr Gorski
2021-05-12Bump to 5.12.3-1Piotr Gorski
2021-05-07Sync with ArchPiotr Gorski
2021-05-07Bump to 5.12.2-1Piotr Gorski
2021-05-06Bump to 5.12.yPiotr Gorski
2021-05-02Bump to 5.11.18-1Piotr Gorski
2021-04-28Bump to 5.11.17-1Piotr Gorski
2021-04-22Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-21Bump to 5.11.16-1Piotr Gorski
2021-04-17Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-16Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-16Bump to 5.11.15-1Piotr Gorski
2021-04-14Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-14Bump to 5.11.14-1Piotr Gorski
2021-04-12Add cpu-patches-v5Piotr Gorski
2021-04-12Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-10Bump to 5.11.13-1Piotr Gorski
2021-04-10Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-08Add arch-patches-v8-sepPiotr Gorski
2021-04-07Bump to 5.11.12-1Piotr Gorski
2021-04-05Sync with ArchPiotr Gorski
2021-04-01Add cpu-patches-v4-sepPiotr Gorski
2021-03-30Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-30Bump to 5.11.11-1Piotr Gorski
2021-03-29Add cpu-patches-v3-sepPiotr Gorski
2021-03-25Bump to 5.11.10-1Piotr Gorski
2021-03-24Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-24Bump to 5.11.9-1Piotr Gorski
2021-03-22Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-20Bump to 5.11.8-1Piotr Gorski
2021-03-17Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-17Bump to 5.11.7-1Piotr Gorski
2021-03-15Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-15Sync with ArchPiotr Gorski
2021-03-11Bump to 5.11.6-1Piotr Gorski
2021-03-09Bump to 5.11.5Piotr Gorski
2021-03-08SmoothingPiotr Gorski