summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-06-25version 2.1.8 - SRCINFO file - url fixNoctivivans
2020-06-25version 2.1.8 - SRCINFO fileNoctivivans
2020-06-25version 2.1.8Noctivivans
2019-11-15update pkgbuildOguz Kagan EREN
2019-10-28updated packageOguz Kagan EREN
2018-12-23update by lilaclilac
2018-12-17update by lilaclilac
2018-12-12update by lilaclilac
2018-11-12Bump to 2.0.2Chih-Hsuan Yen
2018-07-26update and fix nvchecker configurationChih-Hsuan Yen
2018-04-27fix buildingChih-Hsuan Yen
2018-03-27forked from aur/owncloud-app-ocsmsChih-Hsuan Yen