summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
4 daysV10.0.4-2Zeph
2021-01-04V10.0.4Didier Richard
2020-12-31v10.0.3.4Didier Richard
2020-12-27V10.0.3Didier Richard
2020-12-22V10.0.2Didier Richard
2020-12-21V10.0.1Didier Richard
2020-12-19V10.0.0Didier Richard
2020-10-19V9.5.12Didier Richard
2020-10-07V9.5.11Didier Richard
2020-09-13V9.5.10Zeph
2020-09-07V9.5.9Zeph
2020-08-22V9.5.8Zeph
2020-08-12V9.5.7Didier Richard
2020-06-21V9.5.6Didier Richard
2020-06-15V9.5.5Zeph
2020-06-10V9.5.4Didier Richard
2020-06-03V9.5.3Zeph
2020-05-27V9.5.1-2Zeph
2020-05-15V9.5.1Zeph
2020-05-13V9.5.0Didier Richard
2020-04-08V9.4.2Zeph
2020-04-04V9.4.1Zeph
2020-04-02Remove flatpak dependsZeph
2020-03-31No force use flatpakZeph
2020-03-31V9.4.0-4 FlatpakZeph
2020-03-20V9.4.0Zeph
2020-03-16FixZeph
2020-03-12V9.4.0rc4Zeph
2020-03-10V9.4.0rc3Zeph
2020-02-17V9.3.0-2Zeph
2020-01-26V9.3.0Zeph
2020-01-18V9.3.0rcZeph
2019-12-31V9.2.2Zeph
2019-12-18V9.2.1Zeph
2019-12-09V9.2.0Zeph
2019-11-18V9.1.1Zeph
2019-11-06V9.1.0Zeph
2019-11-06V9.1.0Zeph
2019-10-26V9.0.2Didier Richard
2019-10-23Fix Pamac 5.2Didier Richard
2019-10-22Fix enable_snapZeph
2019-10-17V9.0.1Zeph
2019-10-12V9.0.0Zeph
2019-09-12Fix Vala 0.46Zeph
2019-08-27V8.0.4Zeph
2019-07-09V8.0.3Zeph
2019-07-03V8.0.2Zeph
2019-07-01V8.0.1Zeph
2019-06-24V8 beta 2Zeph
2019-06-21V8 betaZeph