summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
13 daysv0.4.3oysstu
2020-12-02Python 3.9oysstu
2020-05-11v0.4.2oysstu
2020-02-24v0.4.1oysstu
2020-02-18v0.4.0oysstu
2019-11-15Rebuild for python 3.8oysstu
2019-04-22Version bump v3.0.0oysstu
2019-03-01v0.2.0oysstu